ALGEMENE VOORWAARDEN

Defnities

1. Het Nederlandse bureau voor media : Het Nederlandse bureau voor media; gevestigd in Amersfoort onder KvK  75542595 .

2. Klant: degene met die Het nederlandse bureau voor media een overeenkomst is aangegaan.

3. Partijen: Het nederlandse bureau voor media en klant samen.

4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als prive persoon handelt.

 

Toepasselijkheid algemene voor waarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Het nederlandse bureau voor media .

 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

 

Aanbiedingen en offertes

1. Aanbiedingen en offertes van Het Nederlandse bureau voor media zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.

 2. Een aanbod of offerte is maximaal 1 maand geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.

3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.

4. Aanbiedingen en offertes Belden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeenkomen.

 

Aanvaarding

1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt Het Nederlandse bureau voor media zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.

2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Het Nederlandse bureau voor media slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.

 

 

Prijzen

1. Alle prijzen die Het nederlandse bureau voor media hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

 2. Alle prijzen op die Het nederlandse bureau voor media hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszinskenbaar zijn gemaakt, kan Het nederlandse bureau voor media te allen tijde wijzigen.

 3. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Het nederlandse bureau voor media vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren

4. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Het nederlandse bureau voor media , geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.

5. Indien partijen voor een dienstverlening door Het nederlandse bureau voor media een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.

6. Het nederlandse bureau voor media is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.

 

7. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Het nederlandse bureau voor media de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.

8. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.

 9. Het nederlandse bureau voor media heeft het recht de prijzen per maand aan te passen.

10. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Het nederlandse bureau voor media prijsaanpassingen meedelen aan de klant.

11. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Het nederlandse bureau voor media op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

 Betalingen en betalingstermijn

1. De klant moet declaraties binnen 14 dagen na factuurdatum aan Het nederlandse bureau voor media betalen, tenzij partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld staat.

 2. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Het nederlandse bureau voor media de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.

3. Het nederlandse bureau voor media behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling danwel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

 

Gevolgen niet tijdig betalen

1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Het nederlandse bureau voor media gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordtgerekend.

 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aanHet nederlandse bureau voor media.

 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt mag Het nederlandse bureau voor media zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijnbetalingsverplichting heeft voldaan.

 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen vanHet nederlandse bureau voor media op de klant onmiddellijk opeisbaar.

 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Het nederlandse bureau voor media , dan is hij nogsteeds verplicht de afgesproken prijs aan Het nederlandse bureau voor media te betalen.

 

Opschortingsrecht                                                                                                                                                                                                                                              Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

 Verrekening

Tenzij de klant een consument is doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Het nederlandse bureau voor media teverrekenen met een vordering op Het nederlandse bureau voor media.

 Verzekering

1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:

• geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst

• zaken van Het nederlandse bureau voor media die bij de klant aanwezig zijn o zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd

2. De klant geeft op eerste verzoek van Het nederlandse bureau voor media de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Garantie

Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Het nederlandse bureau voor media enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.

 Uitvoering van de overeenkomst

1. Het nederlandse bureau voor media voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goedvakmanschap uit.

2. Het nederlandse bureau voor media heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.

 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken  voorschot door de klant.

 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Het nederlandse bureau voor media tijdig kan beginnen aan de uitvoering van deovereenkomst

 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Het nederlandse bureau voor media tijdig kan beginnen aan de uitvoering van deovereenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

 

Informatieverstrekking door de klant

1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en ingewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Het nederlandse bureau voor media

2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden.ook indien deze van derden afkomstig zijn voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.

3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Het nederlandse bureau voor media de betreffende bescheiden.

4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Het nederlandse bureau voor media redelijkerwijs verlangde informatie, gegevensof bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant

Duur van de overeenkomst

1. De overeenkomst tussen Het nederlandse bureau voor media en de klant wordt aangegaan voor de duur van 1 Maanden, tenzij uit deaard van de overeenkomst iets anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 2. Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan, dan wordt deze na afloop van de termijn stilzwijgend omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd, tenzij 1 van de partijen de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van maand(en), c.q. een consument de overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand dan eindigt deovereenkomst van rechtswege.

 3. Zijn partijen binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, danis dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van deze termijn moet de klant Het nederlandse bureau voor media schriftelijk in gebreke stellen.

 Vrijwaring

De klant vrijwaart Het nederlandse bureau voor media tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Het nederlandse bureau voor media geleverde producten en/of diensten.

 Klachten

1. De klant dient een door Het nederlandse bureau voor media geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken opeventuele tekortkomingen.

 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten,dan dient de klant Het nederlandse bureau voor media daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constateringvan de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.

 3. Consumenten dienen Het nederlandse bureau voor media uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan opde hoogte te stellen.

 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Het nederlandse bureau voor media instaat is hierop adequaat te reageren.

 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden datHet nederlandse bureau voor media gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

 Ingebrekestelling

1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Het nederlandse bureau voor media

2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Het nederlandse bureau voor media ook daadwerkelijk (tijdig)bereikt.

 

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als Het nederlandse bureau voor media een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Het nederlandse bureau voor media verschuldigd zijn.

 

Aansprakelijkheid Het nederlandse bureau voor media

1. Het nederlandse bureau voor media is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade isveroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

  2. Indien Het nederlandse bureau voor media aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die  voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

 3. Het nederlandse bureau voor media is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemistebesparingen of schade aan derden.

 4. Indien Het nederlandse bureau voor media aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten(beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij vanhet schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

 Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Het nederlandse bureau voor media vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding

1.  De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Het nederlandse bureau voor media toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding nietrechtvaardigt.

 

2. Is de nakoming van de verplichtingen door Het nederlandse bureau voor media niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbindingpas plaatsvinden nadat Het nederlandse bureau voor media in verzuim is

 

 3. Het nederlandse bureau voor media heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit deovereenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien Het nederlandse bureau voor media kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

 

Overmacht

1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Het nederlandse bureau voor media inde nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Het nederlandse bureau voor media kan worden toegerekend in een van de wil van Het nederlandse bureau voor media onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet vanHet nederlandse bureau voor media kan worden verlangd.

 

2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand,rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorzienevervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.

 

3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Het nederlandse bureau voor media 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kannakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Het nederlandse bureau voor media er weer aan kan voldoen.

 

 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijkgeheel of gedeeltelijk ontbinden.

 

5. Het nederlandse bureau voor media is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolgvan de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

 

Wijziging algemene voorwaarden

1. Het nederlandse bureau voor media is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

 

2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Het nederlandse bureau voor media zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

 

4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

 

Overgang van rechten

1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaandeschriftelijke instemming van Het nederlandse bureau voor media.

 

2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Het nederlandse bureau voor media is gevestigd/ praktijk houdt kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

       Opgesteld op 03 juni 2019.